Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

02.12.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

02-12/19

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор

 

 

 

СОКУР IННА ВОЛОДИМИРIВНА

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮКРЕЙНIАН ЛIГАЛ КОНСАЛТЕНСI"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01133, м. Київ обл., м.Київ, провулок Лабораторний 1, оф.509

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24933914

5. Міжміський код та телефон, факс

044-2781000 044-4906000

6. Адреса електронної пошти

is@bctoms.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http:/24933914.smida.gov.ua

 

14.01.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

Зміст інформації:

Стара URL-адреса веб-сайту: http://bctoms.net
Дата зміни адреси веб-сайту: 02.12.2019
Нова URL-адреса веб-сайту: https//24933914.smida.gov.ua
Веб- сайт ПРАТ "Юкрейнiан Лiгал Консалтенсi" ЄДРПОУ 24933914 змiнено з 02.12.2019 з http://bctoms.net на https//24933914.smida.gov.ua у вiдповiдностi до Договору № 2019/ВС-3411 вiд 26.11.2019.